Valberedningen består av ordförande och max två övriga ledamöter. 

Ledamöterna väljs för en tid av tre år.

En ny ledamot väljs vid varje vårmöte.

Samman kallande och ordförande är först valda ledamot.

Sammansättningen bör  vara sådan att både män, kvinnor och  olika åldersgrupper  representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

Valberedning
Bo Franzon, bomfranzon@gmail.com
Kjell Lundhag, kjell@lundhag.com