STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande och minst fyra och högst åtta övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant.
Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Hen får utses till befattning inom styrelsen.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Organisation och arbetsbeskrivning

Lysegårdens GKs organistion består av Anställda, Förstroendevalda och Kommittéer. I nedanstående dokument hittar du arbetsbeskrivningar för dessa.

Valberedning

Valberedningen består av ordförande och max två övriga ledamöter.  Ledamöterna väljs för en tid av tre år. En ny ledamot väljs vid varje vårmöte. Samman kallande och ordförande är först valda ledamot. Sammansättningen bör  vara sådan att både män, kvinnor och  olika åldersgrupper  representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

Roger Olsson, sammankallande
Mail: sroger.olsson@gmail.com

Micael Clavstedt
Mail: m.clavstedt@telia.com

Revisorer

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- styrelseprotokoll och övriga handlingar. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorer

Sören Maxén Fredrik Ritter

Revisorssuppleant

Urban Börjesson

Styrelsens medlemmar

Eva Johnning

Klubbordförande

 

Lennart Nodby

Vice Ord./Ekonomi

 

Jenny Bjönnes Bergdahl

Tävlingsansvarig

 

Benny Clavstedt

 

Dag Windt

Anläggning/Veteran

 

Ingela Ferneborg

Medlemsansvarig

 

Stefan Brorsson

Junioransvarig