STYRELSEN

Senast uppdaterad: 2024-02-24

Styrelsen består av ordförande och minst fyra och högst åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Eva Johnning

Klubbordförande

Eventuell information

Dag Windt

Anläggning/Veteran

Eventuell information

Lennart Nodby

Vice Ordförande/Ekonomi

Eventuell information

Ingela Ferneborg

Medlemsansvarig

Eventuell information

Jenny Bjönnes Bergdahl

Tävlingsansvarig

Eventuell information

Stefan Brorsson

Junioransvarig

Eventuell information

Fredrik Sjöberg

Idrottsansvarig

Eventuell information

Valberedning

Valberedningen består av ordförande och max två övriga ledamöter. 
Ledamöterna väljs för en tid av tre år.
En ny ledamot väljs vid varje vårmöte.
Samman kallande och ordförande är först valda ledamot.
Sammansättningen bör  vara sådan att både män, kvinnor och  olika åldersgrupper  representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

Valberedning

Bo Franzon, bomfranzon@gmail.com
Kjell Lundhag, kjell@lundhag.com

Revisorer

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.
Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorer

Sören Maxén
Fredrik Ritter

Revisorssuppleant

Urban Börjesson