Stadgar

Lysegårdens Golfklubb, är en ideell förening, stiftad den 1 april 1966 och med hemort i Kungälv

Stadgarna fastställda 19660401 

Stadgarna ändrade 19840226, 19971207, 20011129, 20031023, 20060302, 20070322, 20080227,  20100330, 20111128, 20120213, 20181121, 20230328

1 kap Organisation  

1 § Ändamål  

Golfklubben har som övergripande ändamål att bedriva och utöva idrotten golf enligt  definition i Svenska Golfförbundets stadgar.  

Golfklubben ska även möjliggöra att medlemmarna ges möjlighet att på  Golfanläggningen, i Golfklubbens eller annans regi, bedriva och utöva skidsport,  friskvård och rekreation. 

I ändamålet ovan inryms också att tillhandahålla en golfanläggning och bedriva  verksamheter som är angivna i 2 kap 2 – 5 §§. 

Golfklubben ska verka för att medlemmarna kan utöva idrotten golf i enlighet med  Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (1 kap. RF:s stadgar). Klubben ska  i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.  

Golfklubben ska verka för att medlemmarna kan utöva idrotterna i enlighet med  Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (RF:s stadgar 1 kap).  Klubben ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.  

2 § Namn och hemort (säte) 

Golfklubbens fullständiga namn är Lysegårdens golfklubb
Golfklubbens organisationsnummer är 853300-3342
Golfklubben har sin hemort i Kungälvs kommun. 

3 § Sammansättningen 

Golfklubben består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i Golfklubben.  

4 § Tillhörighet 

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom även ansluten till  Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF), och är därigenom även  ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).  

Genom detta medlemskap är Golfklubben även medlem i RF-SISU-distriktet Västra Götaland och Göteborgs Golfdistriktsförbund (GDF).  

Golfklubben är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och  fattade beslut.  

På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är Golfklubben skyldig att  lämna uppgifter m.m.  

5 § Beslutande organ 

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.  

6 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m.  den 31 december. 

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsåret omfattar tiden fr.o.m. den 1/1 t.o.m. den 31/12. 

7 § Firmateckning 

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt. 

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt  eller till en eller flera särskilt utsedda personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda Golfklubben ska återrapportera till  styrelsen. 

8 § Stadgetolkning 

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i  stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller, i brådskande fall som inte kan  invänta ett årsmöte, av styrelsen.  

9 § Stadgeändring 

Årsmötet beslutar om ändring av Golfklubbens stadgar. För ändring krävs att förslaget  biträds av minst 2/3 av antalet lämnade röster.  

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form  av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 4 kap 1 § att frågan om  ändring av stadgarna varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.

Beslut om stadgeändring ska alltid i efterhand insändas till SGF och GDF.  SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar,  bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga. 

10 § Upplösning av Golfklubben 

Årsmötet beslutar om upplösning av Golfklubben. För upplösning krävs att förslaget biträds  av minst 2/3 av antalet lämnade röster.  

Förslag till upplösning av Golfklubben får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i  form av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 4 kap 1 § att frågan om  ändring av stadgarna varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.  

Golfklubbens nettotillgångar efter slutlig reglering av samtliga skulder och förpliktelser ska  användas till ett bestämt golffrämjande ändamål som ska omfattas och framgå av årsmötets  beslut.  

Vidare ska årsmötet besluta om var Golfklubbens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i  folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska  omedelbart efter årsmötet skickas till SGF.  

11 § Redovisning av verksamheten 

Golfklubben ska följa bokföringslagens regler om löpande bokföring av alla ekonomiska  transaktioner samt i enlighet med god redovisningssed upprätta en resultat- och  balansräkning. Golfklubben ska i egenskap av moderförening i Golfkoncernen följa  tillämpliga regler för redovisning av koncern. 

Styrelsen ska årligen sammanfatta såväl Golfklubbens som Golfkoncernens verksamhet i en  skriftlig verksamhetsberättelse samt upprätta en årsredovisning som innehåller en  förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning med noter till dessa samt en  kassaflödesanalys.

2 kap Golfanläggningen och golfbanan 

13 § Golfkoncernen 

Golfklubben är majoritetsägare i bolaget Lysegårdens Golf AB, org nr 556924-9799 vars  ändamål är att inom ramen för Golfklubbens ändamål driva, förvalta och utveckla  golfverksamhet på Golfanläggningen. Tillsammans formar Golfklubben och GolfAB en  koncern som fortsättningsvis benämns Golfkoncernen

Golfklubben har upplåtit Golfbanan med nyttjanderätt till GolfAB, för bolagets ändamål, och  återhyr Golfbanan för idrottsverksamhet i enlighet med ett mellan parterna tecknat  nyttjanderättsavtal.  

GolfAB har upplåtit Golfbanan för idrottsverksamhet till Golfklubben i enlighet  med ett mellan parterna tecknat nyttjanderättsavtal.  

14 § Golfanläggningen 

Golfanläggningen är belägen på Lysegården 1:6, Lysegården 152, 44215 Kungälv. 

På Golfanläggningen finns 2 golfbanor med totalt 27 banvärderade golfhål (Golfbanan),  range, övningsfält, golfstudio och omklädningsrum. 

På Golfanläggningen finns också maskinhall och verkstad. 

Golfanläggningen med Golfbanan och tillhörande fast egendom och byggnader ägs, förvaltas  och drivs av Golfkoncernen.  

Golfkoncernen förfogar över Golfanläggningen med Golfbanan och tillhörande fast  egendom och byggnader genom markarrende och hyresavtal. 

15 § Tränarverksamheten 

Golfklubben kan besluta att tränarverksamheten i Golfklubben ska bedrivas i GolfAB:s eller  annans regi inklusive att tränare bedriver egen näringsverksamhet.  

16 § Golfshop och träningsområden 

Golfshop och träningsområden finns på Golfanläggningen och ska drivas antingen i  Golfkoncernens eller annans regi.  

17 § Restaurangverksamheten 

Restaurang- och kioskverksamheten finns på Golfanläggningen ska drivas antingen i  Golfkoncernens eller annans regi.

18 § Förfogande över Golfkoncernens tillgångar 

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta Golfkoncernens fasta egendom ska  fattas av årsmötet i Golfklubben. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i  sådan egendom, utom ifall då det gäller del av ett hus.  

Årsmötets beslut är giltigt med biträde av minst 2/3 av antalet lämnade röster.  

19 § Nyttjande och tillgång till Golfbanan och Golfanläggningen 

Rätt att spela på Golfbanan har: 

 • medlem i Golfklubben som erlagt beslutade avgifter till Golfklubben och GolfAB, 
 • medlem i Golfklubben som innehar en spelrätt utfärdad av GolfAB enligt bolagets spelrättsregister samt erlagt beslutade avgifter till Golfklubben och GolfAB, 
 • greenfeegäst som erlagt av GolfAB beslutade avgifter för spel,  
 • den som av annat skäl medges spel på golfbanan.  

Styrelsen för GolfAB beslutar om avgifter för greenfeespel samt övriga villkor för bokning  och spel på Golfbanan och nyttjande av övriga delar av Golfanläggningen.

3 kap Golfklubbens medlemmar 

20 § Medlemskap 

Medlemskap beviljas av Golfklubben på ansökan från person som stödjer Golfklubbens  ändamål. Golfklubben har rätt att pröva ansökningarna och bevilja medlemskap i den takt  som medges av tillgängligheten till spel på Golfanläggningen. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att  motarbeta Golfklubbens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada  Golfklubbens intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och  utträtt enligt  

3 kap 5 § 3 st och inte med ansökan reglerar de avgifter som föranledde utträdet.  

Medlemskap beviljas av styrelsen eller till den person(er) som styrelsen delegerat  beslutanderätten. Styrelsen kan också besluta att medlemsansökningar och beviljande av  medlemskap ska ske via en automatisk digital process.  

Medlemskapet gäller tills vidare. 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de  omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att  överklaga beslutet.  

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag  på medlemsansökan. 

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas till SGF av den sökande inom tre veckor.  

20.1 § Hedersmedlemskap  

Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till  hedersmedlem i Golfklubben. Årsmötet beslutar även om vilka avgifter  hedersmedlemmen befrias från att betala. 

20.2 § Spelrätter 

Spelrätt utfärdas av GolfAB efter beslut på årsmötet. Antalet spelrätter och  närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättsinnehavarens rättigheter och  skyldigheter beslutas av årsmötet. 

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt ska  utställas på personen i fråga (spelrättsinnehavaren). Spelrättsregistret ska för varje 

spelrätt innehålla uppgifter om dess nummer, innehavarens namn och Golf-ID  samt, efter spelrätts övergång, den nye innehavares namn och Golf-ID.  

Medlemskapet i Golfklubben är skilt från innehavet av en spelrätt i GolfAB och vice  versa. Innehavet av en spelrätt konstituerar alltså inte i sig ett medlemskap i  Golfklubben. Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan  ansöka om medlemskap enligt 3 kap 1 §. 

21 § Rättigheter och skyldigheter  

Medlem 

 • ska följa dessa stadgar och de beslut som fattats av Golfklubben samt följa de i 1 kap  4 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,  
 • ska betala medlemsavgift till Golfklubben, spelavgift till GolfAB samt övriga avgifter  som beslutas av Golfklubben och GolfAB,  
 • Medlem ska bistå Golfklubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de  villkor som beslutas av årsmöte, 
 • ska alltid tillse att korrekt postadress, telefonnummer och e-postadress är antecknad  i medlemsregistret, 
 • har rätt att nyttja Golfbanan och Golfanläggningen enligt bestämmelserna i 2 kap 7 §,  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
 • har rätt till kontinuerlig information om Golfkoncernens angelägenheter och  ekonomiska ställning, 
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av  Golfklubben,  
 • accepterar genom sitt medlemskap i Golfklubben att Golfkoncernen behandlar  personuppgifter för ändamålet att administrera verksamheten enligt Golfklubbens  ändamål,  
 • har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den  personuppgiftsbehandling som medlemskapet i Golfklubben, och rättigheten att  spela på GolfAB:s Golfanläggning, medför, 
 • accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för åliggande och  skyldigheter som följer av medlemskapet i Golfklubben och rättigheten att spela på  GolfAB:s Golfanläggning. 

22 § Medlemskategorier och avgifter till Golfklubben och GolfAB 

Årsmötet ska besluta om  

 • Medlemskategorier och medlemsavgift i Golfklubben,
 • Spelrättskategorier i GolfAB  
 • Spelavgift i GolfAB som beroende på val av spelrättskategori ger rätt  till spel på Golfbanan 
 • Avgifter till Golfklubben och GolfAB vid försenad betalning 
 • Övriga villkor för betalning för medlems- och spelavgifter 

Medlemsavgiften och spelavgiften gäller för ett helt verksamhetsår (12 månader). Medlem  har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift och spelavgift i händelse av utträde  eller uteslutning under pågående verksamhetsår.  

Styrelsen administrerar hanteringen av medlems- och spelavgifterna och beslutar om  fakturering- och betalmodeller. Om Golfklubben eller GolfAB medgett medlemmen att  delbetala medlems- eller spelavgift över en längre tidsperiod, och medlemmen inte fullgör  sådan betalning, har Styrelsen rätt att kräva att medlemmen ska slutbetala medlems- eller  spelavgiften i enlighet med dessa stadgar och de regler som årsmötet beslutat. 

Betalningsskyldighet för det aktuella eller kommande verksamhetsåret inträder 30 dagar  efter årsmötets beslut enligt första stycket ovan. Motsvarande tidsperiod gäller för rätten  att byta medlems- och spelrättskategori. Betalningsskyldigheten gäller för såväl avgifter till  Golfklubben som till GolfAB. 

Betalningsskyldighet för medlemsavgiften det aktuella verksamhetsåret inträder  30 dagar efter årsmötets beslut enligt första stycket ovan. Motsvarande tidsperiod  gäller för rätten att byta medlems- och spelrättskategori. Betalningsskyldighet för  spelavgiften följer av bestämmelserna för Spelrätten. 

Betalningsskyldighet inträder för senast vald medlems- och spelrättskategori vid  övergången till nytt verksamhetsår. Byte av medlems- och spelrättskategori ska  göras senast den [30 november] året före verksamhetsåret. 

Betalningsskyldigheten gäller för såväl avgifter till Golfklubben som till GolfAB. 

Medlem har rätt att återfå eventuell förskottsbetalning av medlems- eller spelavgift som  betalats till Golfklubben eller GolfAB innan betalningsskyldighet inträtt enligt föregående  stycke.

23 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten  

Medlem har rätt att delta i Golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är  vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.  Golfklubben har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 

Medlem får, om inte Golfklubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning  enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.  

Vid deltagande i tävling eller uppvisning samt vid spel (träning) på annan golfanläggning,  representerar medlemmen alltid Golfklubben.  

24 § Utträde 

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses  därmed omedelbart ha lämnat klubben. Epost skickat till klubbens infoadress är att anse  som tillräckligt i detta avseende. Anmälan skall göras senast 30 november. 

Anmälan efter detta datum medför klubben rätt att fakturera årsavgift för aktuell  medlemskategori. Undantag från detta kan göras om spelrättsbevis kan hyras ut varvid en  avgift motsvarande passiv avgift debiteras. Underlåter medlem att betala medlemsavgift  inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha  anmält sitt utträde ur klubben.  

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra  det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom.  

Anmälan om kategoribyte skall skriftligen ske senast den 30 november. 

25 § Uteslutning 

Medlem får uteslutas ur Golfklubben om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet  eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, dessa stadgar, eller på annat sätt skadat  Golfklubbens intressen. 

Medlem får också, utan iakttagande av 3 kap 5 § 3 st, uteslutas om medlemmen, trots  anmodan, inte har betalat medlems- eller spelavgift enligt 3 kap 3 § till Golfklubben eller  GolfAB.  

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss  tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela  medlemmen en varning. 

Beslut om uteslutning eller varning ska avfattas skriftligen av styrelsen.

Styrelsen måste, innan slutligt beslut fattas om uteslutning eller varning, ge medlemmen  möjlighet att inom lägst 14 dagar från erhållandet av styrelsens skriftliga information i  ärendet, skriftligen yttra sig över de omständigheter och händelser som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

I det slutliga skriftiga beslutet ska de närmare omständigheter och händelser som utgör skäl  till uteslutningen eller varningen redovisas. Beslutet ska också innehålla uppgifter om  tidsfrist och vad medlemmen i övrigt behöver göra för att överklaga beslutet enligt 3 kap 6  §. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

26 § Överklagande 

Styrelsens beslut att vägra medlemskap, förklara medlemskap som upphört, meddela  varning eller att utesluta medlem får överklagas till SGF av den berörde. Överklagandet ska  göras enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar inom tre veckor från meddelat beslut. 

27 § Medlemskapets upphörande 

Beslut om medlemskapets upphörande gäller inte förrän klagotiden gått ut, eller då beslut  överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

4 kap Årsmöte och extra årsmöte  

28 § Tidpunkt och kallelse 

Årsmötet, som är Golfklubbens och Golfkoncernens högsta beslutande organ,  genomförs i form av ett höst-, och ett vårmöte. Höstmötet ska hållas före  november månads utgång och vårmötet hålls senast innan april månads utgång.  Med årsmöte avses såväl höst- som vårmöte. 

Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats med fysiskt närvarande  medlemmar, eller genom elektronisk uppkoppling (digitalt möte), i en kombinerad form av  fysiskt och digitalt möte (hybridmöte) eller i form av fysiskt möte där medlemmarna samlats  på mer än en fysisk plats och är sammanlänkade med ljud och bild (videokonferens). 

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen dels genom en kungörelse senast en (1) månad före årsmötet, dels genom utsändande av föredragningslista med möteshandlingar senast  två (2) veckor före årsmötet. 

I kungörelsen ska alltid anges tid och plats för årsmötet samt påminnelse om  medlemmarnas motionsrätt. 

Kungörelsen och föredragningslista med möteshandlingar ska alltid dels publiceras på  Golfklubbens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade  e-postadresser i medlemsregistret. 

Beslut om stadgeändring eller fråga av större betydelse för Golfklubben, Golfkoncernen eller  medlemmarna får inte fattas om frågan inte varit med i föredragningslistan med  möteshandlingarna till årsmötet. 

Utöver föredragningslistan (dagordningen) ska möteshandlingarna omfatta  verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,  verksamhetsplan med ekonomisk plan, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens  yttranden samt valberedningens förslag med redovisning av inkomna namnförslag.

29 § Proposition och motion 

Såväl medlem (motion) som styrelse (proposition) får lämna skriftliga förslag till årsmötet.  

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.  Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkommen motion.  

30 § Sammansättning och beslutsförhet  

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen  företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Ombud, som ska uppvisa  skriftlig fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och ska själv vara röstberättigad  medlem i klubben. Vårdnadshavare har dock alltid, oavsett medlemskap, rätt att företräda  sina omyndiga men röstberättigade barn. 

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande  på mötet, enligt upprättad röstlängd. 

31 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt  

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år, 
 • att medlemskap har beviljats senast två månader före årsmötet, och att förfallna avgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.  

Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för SGF och GDF samt  den som mötet medger sådan rätt. 

32 § Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:  

1) Fastställande av röstlängd för mötet.  

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

3) Val av två protokollsjusterare och rösträknare. 

4) Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.  5) Fastställande av föredragningslista.  

6) Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med  årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för  Golfklubben och Golfkoncernen. 

7) Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen. 

8) (a) Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av  överskott/underskott i ny räkning. 

(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående fastställande  av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst/förlust. 9) (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser. (b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet  för styrelsen i GolfAB för den tid revisionen avser. 

10) (a) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det aktuella  verksamhetsåret.  

(b) Fastställande av spelavgifter och övriga avgifter i GolfAB för det aktuella  verksamhetsåret. 

11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det aktuella  verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen. 

12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner rörande verksamheten  i Golfkoncernen.  

13) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter. 

14) Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt  nominering av andra kandidater. 

15) Val av  

(a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;  

(b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; 

(c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte  styrelsens ledamöter delta;  

(d) 2-3 ledamöter i valberedningen. Minst en skall väljas för en tid av 2 år, av vilka en ska  utses till ordförande;  

Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion. 

33 § Valbarhet 

Enbart röstberättigad medlem i Golfklubben är valbar till styrelse och valberedning i  Golfkoncernen.  

Arbetstagare inom Golfkoncernen får inte väljas till ledamot i styrelse, valberedning eller till  revisor eller revisorssuppleant i Golfkoncernen.  

Den som är styrelseledamot i Golfkoncernen får inte väljas till revisor.  

Styrelserna inom Golfkoncernen ska bestå av kvinnor och män. Golfkoncernen ska i övrigt ha  en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att  mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås och att ungdomar ingår. 

34 § Extra årsmöte  

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om en revisor eller minst en tiondel av  klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran. 

Styrelsen ska också kalla medlemmarna till extra årsmöte om antalet styrelseledamöter  understiger det antal som anges i 7 kap 1§ och det medför att styrelsen inte kan uppfylla  kravet på beslutsförhet enligt 7 kap 3 §, eller det kan antas att Golfklubben eller GolfAB inte  kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.  

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant  möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista och  möteshandlingar ska dels publiceras på Golfklubbens hemsida, dels distribueras med e-post  till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret. 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet  utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.  

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista  behandlas på mötet.  

Det som anges i 4 kap 1 § gäller i tillämpliga delar.  

35 § Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).  Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Beslut  bekräftas med klubbslag.  

Frågor enligt 1 kap 9 och 10 samt 2 kap 6 §§ avgörs genom kvalificerad majoritet i form av  minst 2/3 av antalet lämnade röster.  

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit  högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet  lämnade röster.  

Alla andra frågor avgörs genom absolut majoritet, vilket kräver mer än hälften av antalet  lämnade röster. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av  ordföranden vid mötet förutsatt att mötesordföranden är röstberättigad medlem. I annat  fall avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

36 § Ikraftträdande 

Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas och  antecknas i protokollet. 

37 § Protokoll

Vid årsmöte ska protokoll föras och undertecknas av mötets ordförande och sekreterare  samt valda protokollsjusterare. 

Protokollet ska följa föredragningslistan. Samtliga yrkanden inklusive tilläggs- och  ändringsrykanden ska antecknas av mötessekreteraren i protokollet.  

Alla beslut som fattas av årsmötet ska protokollföras. Vid personval ska samtliga kandidater  antecknas i protokollet med de röster de erhållit. 

Medlem har rätt att till protokollet anmäla reservation mot ett beslut. 

Årsmötets ordförande och valda protokollsjusterare har rätt att var och en till protokollet  bifoga anteckning med avvikande uppfattning om protokollsinnehållet. 

5 kap Valberedning 

38 § Sammansättning  

Valberedningen ska bestå av ordförande och 1-2 övriga ledamöter valda av årsmötet.  Valberedningens ledamöter bör i något fall vara vald på 2 år så att någon ledamot alltid finns  kvar. 

Valberedningen ska inom sig utse en vice ordförande.  

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så  bestämmer. 

39 § Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete  fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. 

Valberedningen ska senast två (2) månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går  ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Därefter ska  valberedningen informera medlemmarna på Golfklubbens hemsida om vilka som avböjt  omval samt uppmana medlemmarna att inkomma med förslag på kandidater.  

Valberedningen ska i möteshandlingarna informera medlemmarna om valberedningens  förslag till val samt namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.  Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag  beträffande det val nomineringen avser. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått  kännedom om.

6 kap Revision 

40 § Sammansättning 

Golfklubbens och GolfAB:s räkenskaper och förvaltning ska revideras av en ordinarie revisor,  som är godkänd eller auktoriserad revisor, samt en suppleant. Dessa personer väljs  av årsmötet. 

Golfklubbens och GolfAB:s räkenskaper och förvaltning ska revideras av en  ordinarie revisor samt en suppleant. Valet sker genom att golfklubben utser ett  revisionsbolag med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning. Den  revisionsbyrå som klubben köper revisionen av ska meddela årsmötet vilka  personer som ska utföra uppdraget som ordinarie revisor respektive suppleant.  Årsmötet väljer i sin tur dessa personer. 

Revisorerna inom Golfkoncernen ska vara oberoende av den som de har att granska och får  inte vara medlemmar i Golfklubben under den tid revisionsuppdraget pågår. 

Till revisor får inte utses en person med familjeanknytning, vänskapsrelation eller som står  i någon form av beroendeställning till styrelsen eller anställda i Golfkoncernen. 

41 § Åligganden  

Revisorerna är valda av medlemmarna på årsmötet och ska årligen för deras räkning  genomföra revisionen. 

Revisorerna ska granska styrelsens arbete, räkenskaper och förvaltning för det senaste  verksamhets- och räkenskapsåret och utföras enligt god revisionssed inom svensk idrott.  

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Golfkoncernens räkenskaper,  årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, avtal och övriga relevanta handlingar. 

Golfkoncernens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara  revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor efter avslutat räkenskapsår.  

Revisionsberättelsen ska ingå i möteshandlingarna. 

7 kap Styrelsen 

42 § Sammansättning  

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst 4 och högst 8 övriga ledamöter.  

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och  förslagsrätt men inte rösträtt.  

43 § Åligganden 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Golfklubbens beslutande organ och ansvarar för  Golfklubbens och Golfkoncernens angelägenheter och den löpande ekonomiska  förvaltningen. 

Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar ansvara för Golfklubbens och Golfkoncernens  verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.  

Det åligger styrelsen särskilt att  

 • tillse att Golfklubben och Golfkoncernen följer gällande lagar och andra bindande  regler, bestämmelser och beslut,  
 • verkställa av årsmötet fattade beslut, 
 • ansvara för och förvalta Golfklubbens och Golfkoncernens medel,  utöva Golfklubbens rösträtt på bolagstämman i GolfAB, 
 • utgöra hela eller största delen av bolagets styrelse i GolfAB, 
 • utöva arbetsgivaransvaret och säkerställa arbetsmiljön för anställda och ledare, 
 • registrera och behandla samtliga medlemmars personuppgifter i Golfens IT-system  och därvid upprätthålla personuppgiftsansvaret enligt lag och bestämmelser  beslutade av SGF, 
 • planera, leda och fördela arbetet inom Golfklubben och Golfkoncernens och för detta  utarbeta arbetsordning och instruktioner för underliggande klubborgan, 
 • fortlöpande informera medlemmarna om Golfklubbens angelägenheter i den  utsträckning detta inte kan skada klubbens intressen, 
 • lämna revisorerna upplysningar, räkenskaper och handlingar enligt vad som närmare  anges i 6 kap 1 §, 
 • förbereda och kalla till årsmöte och extra årsmöte, 
 • begära att anställda och ledare uppvisar utdrag från belastningsregistret enligt  bestämmelserna i 8 kap. 5 § RF:s stadgar,  
 • utse ombud och övriga representanter samt delta i beslutande möten inom de golf och idrottsorganisationer som Golfklubben tillhör. 

Ordföranden är Golfklubbens och Golfkoncernens officiella representant och ska leda  styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt dessa stadgar och  övriga för klubben bindande regler, bestämmelser och beslut. Har ordföranden förhinder ska  vice ordföranden, eller annan inom styrelsen som styrelsen utser, träda in i ordförandens  ställe.  

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad  arbetsordning.  

44 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning  

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden med uppgift om vilka ärenden som  ska behandlas vid sammanträdet.  

Vid sammanträdet ska ledamöterna vara närvarande fysiskt eller genom elektronisk  uppkoppling (digitalt möte) eller i en kombinerad form (hybridmöte). 

Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter begär det.  Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som begärt sammanträdet kalla till det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet  ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga  ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får  inte ske genom ombud.  

Ordföranden får besluta att brådskande ärende ska avgöras genom skriftlig behandling  (beslut per capsulam). Ärende som beslutas per capsulam ska behandlas och fastställas på  nästa ordinarie sammanträde. 

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas och  arkiveras. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd  protokollssekreterare. Samtliga i kallelsen angivna ärenden ska protokollföras med  redogörelse för ärendet, styrelsens beslut samt eventuellt avvikande mening eller  omröstning.  

Om styrelsen inte beslutar om annat är protokollen inte offentliga. Protokollen ska dock  alltid finnas tillgängliga för revisorer och valberedning.  

45 § Delegering av beslutanderätten  

Styrelsen får, där så är möjligt ur ett ansvarsperspektiv, delegera sina åtaganden och  beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ  i Golfklubben, enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan  gälla för viss tid eller tills vidare.  

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande  underrätta styrelsen härom. 

8 kap Golfklubbens organisation i övrigt 

46 § Kommittéer 

Golfklubben ska för sin verksamhet ha följande kommittéer:  

 • Junior 
 • Veteran 
 • Dam 
 • Regel 
 • Tävling 

47 § Instruktioner 

Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och  skyldigheter som de underliggande kommittéerna har samt hur återrapportering till  styrelsen ska ske.  

48 § Budget och verksamhetsplan 

Kommitté ska upprätta förslag till verksamhetsplan för kommittén att gälla under  nästföljande verksamhetsår. I det fall kommittén erhåller budgetmedel från klubben skall en  budget upprättas som skickas till styrelsen för godkännande och fastställande.