fbpx
7.2 C
Kungalv
torsdag, januari 23, 2020

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.
Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorer
Anders Bååt
Sören Maxén
Revisorssuppleant
Urban Börjesson