Styrelsen består av ordförande och fyra till sex övriga ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Ordförande/Idrott (junior/senior) – Mathias Edmundsson mathias.edmundsson@hotmail.com
Vice Ordförande/Medlem – Eva Johnning eva.johnning@gmail.com
Ekonomi – Tomas Rydén tomas.ryden46@gmail.com
Föreningsrådet/Projekt X – Anders Robertzon anders@robertzon.se
Anläggning/Veteran – Dag Windt dag@windt.se
Marknad – Lennart Nodby lennodby@gmail.com
Ledamot – Ingela Ferneborg ingela.ferneborg@gmail.com
Suppleant – Jenny Bjönness Bergdahl bjonnessjenny@gmail.com
Suppleant – Joel Kalin joelkalinromelanda@gmail.com