Kallelse till vårmöte 2020

1489

KALLELSE TILL VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GK

Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, torsdagen den 26 mars 2020 kl.19.00 på Lysegårdens GK.

Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, §15 resp. 21

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för för kommande verksamhetsår.
 11. Val av:
  a)  Klubbens ordförande för en tid av (1) år;
  b)  Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
  c)  0-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d)  2 revisorer jämte verksamhetsrevisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;lyslogo
  e)  1 ledamot i valberedningen för en tid av 3 år;
  f)   Ombud till GGF‑möte;
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Övriga frågor (information och diskussion).

Väl mött Lysegårdens GK