Spelrättsbestämmelser

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Lysegårdens GK

______________________________________________________________

Spelrättsbevis i Lysegårdens GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrättsbevis. Juridisk person kan förvärva spelrättsbevis. Den som nyttjar spelrättsbevis som ägs av juridisk person måste vara medlem i klubben. Juniormedlem som övergår till seniormedlem behöver, för sådant aktivt medlemskap, ej förvärva spelrättsbevis förrän det år han/hon fyller 26 år.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 31 oktober året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt, men ej skyldighet att:

–      driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

–      skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrättsbevis. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättsbevisets giltighet hävs.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Ägare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker

–          skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis i Lysegårdens GK” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

–          får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis i Lysegårdens GK”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad.

Medlemmar som erhöll ett värdebevis i samband med konverteringen 2010 äger rätt att sälja/ överlåta detsamma. Värdebevis har en tidsbunden giltighet t.o.m. 2014 och måste senast detta år överlåtas och bytas mot ett spelrättsbevis, som kräver medlemskap i klubben. Fr.o.m. 2015 äger värdebevis ej längre någon giltighet och kan ej bytas mot ett spelrättsbevis.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 oktober respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 1400.

 

Vad är en spelrätt?

 

Definitioner och förklaring till olika begrepp kring spelrätter:

 

Spelrätt rätten för person eller företag att spela på golfbanan

Spelrättsbevis – kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att
du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.

Värdebevis – värdehandling som kan bytas in mot ett
spelrättsbevis senast 2014-12-31 vid överlåtelse.

Avgift för spelrättsbevisden avgift du betalar för ett spelrättsbevis.

Spelavgift den del av årsavgiften som du betalar för att få rätt att
spela på banan
.

Medlemsavgiftden del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet
i golfklubben.

Hyresmedlem – medlem som under ett år hyr spelrättsbevis av medlem
eller av klubben.

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

Tidigare har du som är senior och varit aktiv haft en skyldighet att erlägga ett medlemslån vid inträdet. Från och med nu kommer vissa medlemskategorier att omfattas om krav på spelrättsbevis för att kunna nyttja klubbens golfbanor. För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så kan detta medges under förutsättning att det meddelats i rätt tid eller att spelrättsbeviset går att hyra ut till Hyresmedlem. Vid konverteringen från medlemslån till spelrätter 2010 erhöll medlemmar med ett tidigare medlemslån på 10 000 kr ett värdebevis motsvarande värdet av ett spelrättsbevis. Värdebeviset kan överlåtas t.o.m. 2014 varvid förvärvaren erhåller ett spelrättsbevis.

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Enligt nuvarande uppgift från Skatteverket räknas det som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Av detta framgår att om du säljer ett spelrättsbevis och det sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.