Kallelse till Vårmöte

139

KALLELSE TILL VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB

Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, tisdagen den 26 mars 2024 kl.19.00.
Anmälan till Vårmötet sker här så vi har koll på hur många som kommer.
Plats: Lysegårdens GK
Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, §15 resp. 21

Innan mötets start håller golfklubben i en kortare presentation om eventuella projekt och uppdateringar. Samt lite vad som hänt/händer på anläggningen.

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.
 8. (a) Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
  (b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst/förlust.
 9. (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.
  (b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GolfAB för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för för kommande verksamhetsår.
 12. Val av:
  a)  Klubbens ordförande för en tid av (1) år;
  b)  Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
  c)   en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;lyslogo
  d)  2-3 ledamot i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en ska utses till ordförande;
 13. Övriga frågor (information och diskussion).

Väl mött Lysegårdens GK