Kallelse till Höstmöte 2023-10-25

324
Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie höstmöte, onsdag den 25 oktober kl. 19.00 i klubbhuset Lysegårdens GK.
För den som vill skicka in motioner till höstmötet så behöver styrelsen ha dem senast 14 dagar innan mötet.
Länk för anmälan till höstmötet via ”Min Golf” https://mingolf.golf.se/Competition/4193460

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  • Verksamhetsplan
  • Medlemmarnas avgifter
  • Budget
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Övriga frågor samt avslutning