KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2016

1618

Lyslogo99_2bbbbb_redigerad-5LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB

Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, torsdagen den 17 mars 2016 kl.19.00 på Mimers Hus. Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, §15 resp. 21

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. A. Styrelsens verksamhets berättelse för gångna verksamhetsåret.
  B. Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för innevarande räkenskapsår. Val av:
  A. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
  B. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  En ledamot för en tid av 1 år.
  C. Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
  D. En ledamot av valberedningen för en tid av 3 år
  E. Ombud till GGF‑möte.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12.  Övriga frågor

Väl mött Lysegårdens GK