Kallelse till extra årsmöte

2538

Kallelse till extra årsmöte för Lysegårdens Golfklubb

Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till extra årsmöte, torsdag den 25 januari kl. 19.00 i klubbhuset Lysegårdens Golfklubb.

 

 

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
6. Styrelsen yrkar på köp av markområde omfattande dagens golfbana med tilhörande
finansiering.
7. Avslutning

Styrelsen 2018-01-15

Bakgrund gällande markköp

Eftersom vårt arrendeavtal upphör 2024-12-31 så har det varit en prioriterad fråga för styrelsen att hitta en bra lösning som säkrar golfklubbens framtid på lång sikt. Det finns exempel på klubbar i vår närhet som fått fördubbling av sin arrendeavgift samt förkortade avtalstider från 25 år till 5 år.
Detta är inte en önskvärd utveckling eftersom det drastiskt skulle försämra våra möjligheter till att vara en attraktiv golfklubb, kunna investera i anläggningen och planera långsiktigt.

För två år sedan inleddes en process där vi tillsammans med markägarna försökt hitta en lösning där klubben köper golfbanan och marken i anslutning. Efter inhämtade värderingar och många samtal finns nu ett utkast till avtal där köpeskillingen är 6,5 mkr plus omkostnader.

Fastställande av nya fastighetsgränser har skett under hösten genom möten och besiktningar där verksamhetsansvarige och banansvarige har varit med. Markområdet utökas något gentemot dagens arrendegränser för praktiska anpassningar.

Totalkostnaden för föreningen beräknas till mellan 6,9 och 7,0 mkr. Finansieringen skall ske med nytt banklån på 5,0 mkr i tillägg till den kreditram vi idag har på 3,3 milj. Återbetalningstid ca 20 år. De senaste årens överskott gör att vi inte har behövt nyttja checkkrediten fullt ut.
Denna lösning kräver inga extra inbetalningar från medlemmarna.

Styrelsen har i ett möte den 15/1 beslutat att kalla medlemmarna för att genom beslut på extra årsmöte få stöd och mandat att kunna teckna köpekontrakt och finansiering inom ramer som beskrivna.

Mer information delges på mötet.

Lysegårdens GK:s stadgar

§22 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om
1. en revisor eller minst en tiondel av Lysegårdens Golfklubbs röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
2 antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3 det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet (avsändarmärkt tidpunkt) tillsändas medlemmarna på sådant sätt att varje hushåll erhåller ett exemplar, anslås på klubbens anslagstavla och finnas tillgänglig på klubbens hemsida. i ett exemplar per familj och anslås på klubbens anslagstavla.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.