Digitalt Vårmöte

1089

Tisdagen den 30 mars skrevs historia i Lysegårdens GK. Det var första gången som ett me  dlemsmöte hölls digitalt.

Mötet samlade 25 medlemmar och ordföranden Mathias Edmundsson hälsade välkommen och sedan tog Rune Arnesen över som mötesordförande.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes. Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat fastställdes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Valberedningens förslag om ny styrelse, revisorer och valberedning fastslogs enligt följande:

Ordförande om 1 år Mathias Edmundsson

Ledamöter som kvarstår 1 år
Tomas Rydén
Tord Karlsson – fyllnadsval
Lennart Nodby – fyllnadsval

Ledamöter omval 2 år
Anders Robertzon – omval
Eva Johnning – omval
Dag Wint – omval

Suppleanter
Maria Ericson omval 1  år
Ann-Sofie Jonsson  omval 1 år

Revisorer för tid om 1 år
Sören Maxén
Fredrik Ritter
Verksamhet – Urban Börjesson

Valberedning
Bosse Fransson kvarstår 1 år