Årlig Handicaprevision 2015

1560

Regler och hcpVid årsskiftet utför SGF en datakörning som ändrar värdet för lägsta handicap för året till den handicap som gällde vid årsskiftet, datum ändras också till 2015-01-01. Efter denna körning är gjord skall klubbarna ur GIT ta ut en lista ”Handicapunderlag”där alla spelare genomgår en automatisk revision. I listan anges alla i GIT redovisade scorer under året inklusive spelarens medianvärde (det mittre) av scorerna. Detta värde jämförs sedan med det värde för den handicapklass*  som spelaren tillhör. Skiljer spelarens värde med minst 3 eller 5 sig från handicapklassens värde erhåller spelaren 1 eller 2 slags höjning eller sänkning.

Du som vill veta exakt hur beräkningarna utförs kan läsa om detta på Min Golf under Mina sidor och därefter Handicapbestämmelser.

Den årliga handicaprevisionen (ÅHR) ingår i de uppgifter som alla klubbars handicapkommittéer är skyldiga att genomföra enligt EGA:s handicapregler. Syftet är att uppnå en så likformig och rättvis handicapsättning som möjligt, och därmed möjliggöra för spelare med varierande spelstyrka att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt

Listan innehöll i år 1022 spelare med officiellt handicap 36,0 eller lägre.

  • 350 spelare hade ingen redovisad score
  • 245 hade för få scorer för att revideras (1 -7)
  • 322 hade en medianscore som ej påverkade handicapen
  •   57 hade en medianscore som medförde en sänkning av handicapen
  •   48   ”      ”         ”                 ”      ”                   höjning   ”   ”

497 spelare erhöll EGA Exakt Tävlingshandicap (=minst 4 redovisade scorer)
525   ”            ”     EGA Exakt Handicap

Du som berörs av handicapförändring kommer inom kort att få ett mail, som talar om hur mycket du sänks eller höjs. Har du frågor om detta har Du några dagar på dig att svara. Därefter ändras ditt handicap i Min Golf med texten Enskild Årsrevision.

*Handicapklass(7st) ej samma som Handicapgrupp(5st).

Handicapkl. < 4,5   4,5 – 8,0  8,1 – 11,4  11,5 – 15,0  15,1 – 18,4  18,5 – 26,4  26,5 – 36,0
EASS            33        32,5        32             31,5           31            30,5            30

EASS =European Average Stableford Scöre = medelvärde uppmätt för klassen bland tusentals europeiska golfare.

Vita hälsningar från
Regel/Utbildning/Handicap
Lars-Åke Grönlund/