3.4 C
Kungalv
måndag, november 19, 2018

Stadgar för Lysegårdens Golfklubb

Lysegårdens Golfklubb är en ideell förening stiftad den 1 april 1966 och med hemort Kungälv.

             Stadgarna fastställda: 19660401

Stadgarna ändrade: 19840226, 19971207, 20011129, 20021128, 20031023, 20060302, 20070322, 20080227, 20100330, 20110328, 20111128, 20120313

 

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

VÅR VERKSAMHETSIDÉ:                        

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

 

        ALLMÄNNA BESTÄMMELSER     

1 § ÄNDAMÅL                                            

Lysegårdens Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 § SAMMANSÄTTNING

Lysegårdens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar och indelas i följande kategorier:

 • aktiva (spelande)
 • passiva (ej spelande) Styrelsen äger rätt besluta om villkoren

Styrelsen äger besluta om begränsning av antalet aktiva medlemmar.

 

3 § TILLHÖRIGHET MM.

Lysegårdens Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Lysegårdens Golfklubb tillhör Göteborgs Golfdistriktförbund (GGF) samt Göteborgs Distriktsidrottsförbund (GDIF).

Lysegårdens Golfklubb är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF‑ eller DF‑styrelse är Lysegårdens Golfklubb skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § BESLUTANDE ORGAN

Lysegårdens Golfklubbs högsta beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och ‑styrelsen.

 

5 § FIRMATECKNING

Klubbens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller den eller de personer styrelsen härtill utser.

 

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.

 

7 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsedda i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 

8 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

 

9 § UPPLÖSNING AV LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

 

LYSEGÅRDENS GOLFKLUBBS MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda fall föreligger, såsom hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningar som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap i RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kapRF:s stadgar.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.

 

11 § UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Anmälan skall göras senast 31 oktober. Anmälan efter detta datum medför klubben rätt att fakturera årsavgift för aktuell medlemskategori. Undantag från detta kan göras om spelrättsbevis kan hyras ut varvid en avgift motsvarande passiv avgift debiteras.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra detta inom 10 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom.

Underlåter medlem att betala medlemsavgifterna inom trettio dagar från förfallodag, och beviljar inte styrelsen anstånd, skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben

Anmälan om kategoribyte, utan krav på spelrättsbevis, eller passivt medlemskap ska skriftligen anmälas senast den 31 oktober. Anmälan efter detta datum medges endast om medlemmens spelrättsbevis kan upplåtas till annan av medlem eller klubben anvisad person.

 

12 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. i  RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

 

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

Medlem i Lysegårdens Golfklubb:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om klubbens verksamhet
 • skall erlägga de av årsmötet fastställda avgifterna senast den 31 januari.
 • skall erhålla spelrättsbevis när sådant förvärvats av klubben eller av medlem, och beslutade avgifter erlagts.
 • med kvarvarande lån i Lysegårdens Golfklubb, har efter utträde rätt till återbetalning av detta lån till klubben så snart styrelsen finner det möjligt, dock senast ett år efter utträdet,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
 • får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben

 

13a §  SPELRÄTTIGHET

Rätt att spela på klubbens banor har dels:

 • Medlemmar som innehar spelrättsbevis och ej är passiva medlemmar
 • Juniormedlemmar
 • Medlemmar tillhörande kategorier som enligt årsmötets beslut får spela utan innehav av spelrättsbevis

dels

 • Greenfeegäster
 • Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan

Antalet medlemmar med spelrättighet samt antal spelrättsbevis fastställes av årsmöte.

 

13b § SPELRÄTTSBEVIS

Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga (innehavaren av spelrättsbevis). Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar eller nyttjar spelrättsbevis, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-ID samt spelrättsbevisets nummer.

Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Lysegårdens Golfklubb”. Sådana bestämmelser

 

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet, under de former som är vedertagna inom idrotten

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutat om annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE   

15 § TIDPUNKT OCH KALLELSE

Årsmötet, som är Lysegårdens Golfklubbs högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före höst- respektive vårmöte tillsändas medlemmarna via e-post och anslås på klubbens anslagstavla samt på hemsidan.  Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Till höstmötet skall verksamhetsplan med budgetförslag inklusive avgifter, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande senast en vecka före mötet finnas tillgängliga på klubbens hemsida, i tryckt form  på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på  mötet.

Till vårmötet skall verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande senast en vecka före mötet finnas tillgängliga på klubbens hemsida, i tryckt form på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på mötet. Motioner till vårmötet får ej påverka klubbens ekonomi negativt innevarande verksamhetsår.

 

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandla på årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före respektive möte. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

 

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE‑ OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GGF har yttranderätt på mötet.

 

18 § BESLUTSFÖRHET

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som enligt upprättad röstlängd på mötet.

 

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begäres.

Beslut efter eller nejrop (utan omröstning) är fattade med acklamation.

Beslut enligt 8 och 9 §§ avgöres med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgöres så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgöres så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 § VALBARHET

Valbar till klubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

Klubbstyrelse och valberedning må bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1)       Fastställande av röstlängd för mötet.

2)       Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

3)       Fastställande av föredragningslista.

4)       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5)       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare  som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6)       Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7)       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8)       Övriga frågor (information och diskussion).

 

 

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1)   Fastställande av röstlängd för mötet.

2)   Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

3)   Fastställande av föredragningslista.

4)   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5)   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare  som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6)   a)         Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
b)       Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det gångna räkenskapsåret

7)   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8)   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med
balansräkningen.

9)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10)  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för innevarande räkenskapsår.

11)  Val av:
a)  Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
b)  Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c)  En suppleant i styrelsen för en tid av 2 år
d)  Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
e)  En ledamot av valberedningen för en tid av 2 år
f)   Ombud till GGF‑möte.

12)  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13)  Övriga frågor (information och diskussion)

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

22 § EXTRA ÅRSMÖTE              

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om

 1. en revisor eller minst en tiondel av Lysegårdens Golfklubbs röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,

2     antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller

3     det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet (avsändarmärkt tidpunkt)  tillsändas medlemmarna på sådant sätt att varje hushåll erhåller ett exemplar, anslås på klubbens anslagstavla och finnas tillgänglig på klubbens hemsida. i ett exemplar per familj och anslås på klubbens anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

 

VALBEREDNING

23 § SAMMANSÄTTNING OCH ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Ledamöterna väljs för en tid av tre år. En ny ledamot väljs vid varje vårmöte. Sammankallande och ordförande är först valda ledamot.

Sammansättningen bör  vara sådan att både män, kvinnor och  olika åldersgrupper  representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

 

REVISION

24 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

 

STYRELSE

25 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och fyra  till sex övriga ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

26 § ÅLIGGANDEN

När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall, inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar, svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer, samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att:

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmötet fastställd budget.
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
 • ansvara för och förvalta klubbens medel, samt redovisa dessa enligt god redovisningssed.
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed.
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i stället.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

27 § KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden

Röstning får ej ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTSRÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommittéer, annat organ i klubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.