6.5 C
Kungalv
lördag, oktober 20, 2018

CBA

CBA (Computed Buffer Adjustement) innebär att man justerar den s.k. buffertzonen utifrån resultaten i tävlingen.
CBA-regeln ersätter den gamla 10%-regeln vilken innebar att minst 10% av spelarna i en tävling måste uppnå ett resultat inom eller bättre än buffertzonen för att tävlingen skulle vara handicapgrundande.
CBA har utformats för att kompensera för extrema spelförhållanden så att handicapen justeras i ungefär samma utsträckning som skulle ha skett under normala förhållanden. I själva verket kompenserar det den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare och den görs automatiskt med hjälp av GIT-systemet efter att tävlingen är avslutad.

CBA-förfarandet kräver en beräkning av den procent spelare inom varje handicapgrupp som presterat inom buffertzonen. Resultatet jämförs med vad som skulle ha förväntats under normala förhållanden varefter beslut tas huruvida en kompensation är nödvändig för att scorerna ska kunna användas i handicapjusterande syfte. I de flesta fall, omkring 70 %, krävs ingen kompensation. I vissa fall krävs en kompensation uppåt eller nedåt, och när förhållandena är extrema beslutas att tävlingen bara gäller för sänkning. Kompensationen utförs med en förskjutning av buffertzonen medan spelarens score förblir densamma. En förskjutning av buffertzonen kommer att påverka den effekt som spelarens score har på hans handicap när den matas in i systemet.

Exempel:

Kalle (hcp 14) spelar en tävling där CBA blir -1 och han har 36 poäng. Buffertzonen för Kalle när CBA = 0, d v s under normala förhållanden är 33,34,35,och 36 poäng. Buffertzonen för Kalle när CBA =-1, dvs när förhållanden är svårare än normalt är 32,33,34,och 35 poäng. Detta innebär att Kalle sänks med 0,3 slag på sina 36 poäng. Hade han däremot haft 32 poäng hade hans handicap inte påverkats.

Buffertzonen kan som mest förskjutas fyra steg nedåt (CBA -4). Vilket innebär att banan spelades under extremt svåra förhållanden. Förskjuts den så mycket som fyra steg innebär det dock att enbart sänkningsscorer (RO) registreras och höjningsscorer nedanför buffertzonen påverkar inte den exakta handicapen.

Buffertzonen kan som mest förskjutas ett steg uppåt (CBA+1). Vilket innebär att banan spelas under onormalt lättspelade förhållanden. Har spelaren 37 poäng sker ingen sänkning av den exakta handicapen.

Niohålsrond, handicapgrundande (gäller Handicapgrupp 3-5)
När du spelar en föranmäld sällskapsrond över 9 hål kommer buffertzonen vara 2 poäng mindre än tidigare. Buffertzonen för Hcp-grupp 3 (11,5 -18,4) är 35-36, för Hg 4 (18,5-26,4) 34-36 och för Hg 5 (26,5-36,0) 33-36.

Byte av handicapår och Handicaprevision

Vid årsskiftet sker följande:

  1. I GIT (Golfens IT-system) sker Byte av handicapår samt
  2. Spelare som registrerat minst 4 handicapgrundande ronder (HGR) kommer att tilldelas
    EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).
  3. Spelare som under föregående år registrerat 3 eller färre HGR erhåller EGA Exakt Handicap (EH).  (Om spelaren registrerar 3 HGR innan nästa årsrevision erhåller han omgående ett EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH)). Vid vissa par- och lagtävlingar krävs ETH för att få deltaga.

4. Revisionsproceduren
EGA (Euroean Golf Association) som är en sammanslutning för de flesta europeiska golfförbunden har beslutat att tillämpa en procedur med statistisk analys, där man använder sig av en automatisk beräkningsmetod. Underlaget är tiotusentals scorer från alla länder. (Anledningen är att man vill kunna få en rättvis och likvärdig värdering i alla länder och mellan spelare).  Analysen av scorerna visar att en spelare med lågt handicap betydligt oftare gör resultat i närheten av sitt handicap än en spelare med högre handicap.

Ju fler scorer som en spelare lämnar in inför en årlig handicaprevision, desto mer tillförlitlig blir proceduren. I fall där spelaren har lämnat in 4 scorer från föregående år men färre än åtta scorer kommer scorer från året dessförinnan att inkluderas i den aktuella revisionen. Metoden beräknar en spelares medelscore för perioden (medianscoren, mittvärdet) och jämför den med en ”målscore” som har räknats fram för en spelare med samma ETH som spelaren hade i slutet av perioden av den årliga handicaprevisionen. Om medianscoren ligger inom toleransgränsen för denna handicap, godkänns handicapen. Om den ligger utanför toleransgränsen (TG), görs en justering med hänsyn till omfattningen av avvikelsen. Om spelaren medelscore ligger inom 2,9 slag (upp/ner) från den europeiska medelscoren (EASS) görs ingen justering, om den ligger mellan 3,0 och 4,9 höjs/sänks hcp med 1 slag, över 5,0 med 2 slag.     Se EASS- Tabell längst ner.

Om du vill kontrollera dina resultat går du in på www.golf.se och logga in dig på Min Golf, klicka på Mina sidor, du hamnar då på Min Hcp – rulla eller dra ner på sidan så kommer dina resultat upp för de senaste två åren (obs. du kan ändra antalet år under ”se statistik från:”) På sidan finns en kolumn CBA, där kan du se om något resultat förändrats p.g.a. CBA genom att buffertzonen justerats.

Handicapkommittén har rätt att justera handicapen på grund allmän spelstandard, under säsong kommer det troligen endast ifråga vid mediciniska skäl. Vid årsrevision skall Kommittén bekräfta eller justera alla spelares exakta handicap som redovisat 4 eller fler handicapgrundande ronder under det gångna året.

Reviderad LÅG 2015-03-09

EASS (European Averaged Stableford Score = Europeisk medel poängbogey score)

Exakt
Handicap
<4.5 4.5 -8.0 8.1 -11.4 11.5 -15.0 15.1 – 18.4 18.5 -26.4 26.5 -36.0
EASS-poäng 33 32.5 32 31.5 31 30.5 30

Lars-Åke Grönlund, handicapansvarig
mail : gronlund.la@telia.com
tel..    0303+12471