Calendar

okt
11
tis
Lysegårdens Veteran 9:a (Veteraner)
okt 11 kl. 08:00 – 19:00
Lysegårdens veterantour 2022 (Veteraner)
okt 11 kl. 08:00 – 19:00
okt
25
tis
Höstmöte 2022
okt 25 kl. 19:00 – 20:30
Kallelse till Höstmöte 2021-10-25
Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie höstmöte, tisdag den 25 oktober kl. 19.00 i klubbhuset Lysegårdens GK.
Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
– Verksamhetsplan
– Medlemmarnas avgifter
– Budget
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Övriga frågor samt avslutning